Don Kim

photos

Hello Kitty!!

Hello Kitty!!

taken 8 years ago (12/6/2010)
[see it on instagram]

Bann Korean restaurant Mamma Mia!