Don Kim

photos

Gorgeous day in Vancouver!

Gorgeous day in Vancouver!

taken 8 years ago (4/21/2011)
[see it on instagram]

Kara Miso Ramen... yummm.. Genius.. :)