Don Kim

photos

gorgeous day :)

gorgeous day :)

taken 7 years ago (10/23/2011)
[see it on instagram]

double mocha and a macchiato yumm, korean food :)