Don Kim

photos

shabu-shabu.. noms

shabu-shabu.. noms

taken 7 years ago (5/7/2012)
[see it on instagram]

ippudo.. word.. black straw